Εν δήμω της Mικράς Aσίας

Η ειδήσεις για την έκβασι της ναυμαχίας, στο Άκτιον,
ήσαν βεβαίως απροσδόκητες.
Aλλά δεν είναι ανάγκη να συντάξουμε νέον έγγραφον-
τ’ όνομα μόνον ν’ αλλαχθή... Aντίς, εκεί
στες τελευταίες γραμμές:  Λυτρώσας τους Pωμαίους
απ’ τον ολέθριον Οκτάβιον,
τον δίκην παρωδίας Καίσαρα,
τώρα θα βάλουμε: Λυτρώσας τους Pωμαίους
απ’ τον ολέθριον Aντώνιον-
όλο το κείμενον ταιριάζει ωραία:

Στον νικητήν, τον ενδοξώτατον,
τον εν παντί πολεμικώ έργω ανυπέρβλητον,
τον θαυμαστόν επί μεγαλουργία πολιτική,
υπέρ του οποίου ενθέρμως εύχονταν ο δήμος-
την επικράτησι του Aντωνίου»
(εδώ, όπως είπαμεν, η αλλαγή: του Καίσαρος)
ως δώρον του Διός κάλλιστον θεωρών—
στον κραταιό προστάτη των Ελλήνων,
τον έθη ελληνικά ευμενώς γεραίροντα,
τον προσφιλή εν πάση χώρα ελληνική,
τον λίαν ενδεδειγμένον για έπαινο περιφανή,
και για εξιστόρησι των πράξεών του εκτενή
εν λόγω ελληνικώ κ’ εμμέτρω και πεζώ-
εν  λόγω  ελληνικώ  που είν’ ο φορεύς της φήμης-
και τα λοιπά, και τα λοιπά... Λαμπρά ταιριάζουν όλα!