Τον νυμφώνα σου βλέπω

Τον νυμφώνα σου βλέπω,
Σωτήρ μου κεκοσμημένον
και ένδυμα ουκ έχω,
ίνα εισέλθω εν αυτώ·
λάμπρυνόν μου
την στολήν της ψυχής,
φωτοδότα, και σώσον με.