Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Δημήτριος Μπαλάνος

Αι διώξεις όχι μόνον δεν ωφελούν τας αντιλήψεις των διωκούντων, αλλά τουναντίον φανατίζουν απλώς τους οπαδούς των διωκομένων ιδεών και ικανόν τμήμα του αμερολήπτου κοινού.
Οι πολλοί φραγμοί επιταχύνουν απλώς ριζικωτέρας και βιαιοτέρας λύσεις.