Παροιμίες
Αποτυχία

Πολλά θα γίνουν φούμαρα…, ’τι τ’ αγαπά η ψυχή μου.
[Ελληνική]