Παροιμίες
Ζώα | Πτηνά | Κουρούνα

Από κουρούνα βγαίνει αϊτός κι από αϊτό κουρούνα.
[Ελληνική]

Δεν έχει μυαλό…Είναι μια κουρούνα!
[Ελληνική]

Η κουρούνα για να μάθει το περπάτημα της πέρδικας, ξέχασε το δικό της. (μίμηση)
[Ελληνική]

Να ’χαν οι κουρούνες γνώση, να σου δίνανε καμπόση… (ανόητος)
[Ελληνική]