Παροιμίες
Πόνος

Αυτοί που σπούδασαν τον ίδιο πόνο, μιλάνε την ίδια γλώσσα. (καταλαβαίνονται)
[Ελληνική]

Η πολλή θλίψη γεννά παραφροσύνη.
[Ελληνική]

Καθένας με τον πόνο του κι εγώ με το δικό μου.
[Ελληνική]

Ο πόνος χτίζει το θρόνο του και στις καλύβες και στα παλάτια.
[Ελληνική]

Όπου είναι ο πόνος εκεί είναι κι η σκέψη.
[Ελληνική]

Πάρε τον πόνο κι άσε το πρήξιμο.
[Ελληνική]