Όροι Χρήσης των Widgets

Το παρόν συμφωνητικό Όρων Χρήσης (“Συμφωνητικό”) περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες το “Σαν Σήμερα .gr” (εφεξής Δικτυακός Τόπος) και η ISTODATA Digital Agency (εφεξής Εταιρεία) σάς προσφέρουν πρόσβαση στον ιστότοπο που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση widgets.sansimera.gr και στις υπηρεσίες Widgets (εφεξής Υπηρεσίες) που παρέχονται μέσω αυτού. Παρακαλούμε να αναγνώσετε αυτούς τους όρους με προσοχή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ή χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτό θα πρέπει να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο και να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών πάραυτα. Εάν εισέρχεστε στην παρούσα Σύμβαση για λογαριασμό μιας εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα με αυτούς τους ορούς και προϋποθέσεις, οπότε με τους όρους "εσείς" ή "σας" θα αναφερόμαστε σε αυτήν την οντότητα. Η παρούσα συμφωνία ενδέχεται να τροποποιηθεί από καιρό σε καιρό. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα λαμβάνουν ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τυχόν ουσιώδεις μεταβολές, και η συνεχής χρήση 30 ημέρες μετά την κοινοποίησή τους συνιστά αποδοχή.

1. Περιγραφή των Υπηρεσιών

Μέσω του ιστότοπου widgets.sansimera.gr, εφόσον εγγραφείτε και επιλέξετε κάποια υπηρεσία, είτε αυτή διατίθεται χωρίς χρέωση, είτε με την αντίστοιχη χρέωση, θέτουμε στη διάθεσή σας μια ευρεία ποικιλία πόρων, συμπεριλαμβανομένων και μη περιοριστικών, σε εφαρμογές λογισμικού ("Λογισμικό"), περιεχόμενο και εργαλεία που ελπίζουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Το περιεχόμενο και τα εργαλεία, καθώς και οι νέες λειτουργίες, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο, υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία.

Οι Υπηρεσίες διατίθενται βάσει της αντίστοιχης χρέωσής τους και μόνο για το χρονικό διάστημα που ισχύει αυτή η χρέωση. Στην περίπτωση που κάποια υπηρεσία διατίθεται δωρεάν και αυτή διατίθεται για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί από την αρχή.

2. Εγγραφή – Προσωπικά Δεδομένα

Εφόσον επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες του ιστότοπου, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Συμφωνείτε κατά την εγγραφή σας να παρέχετε τις εξακριβωμένες, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες που ισχύουν έως σήμερα, καθώς και να ενημερώνετε επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Παρακαλούμε να μην επιλέξετε ως όνομα χρήστη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι άσεμνο ή προσβλητικό, ή άλλως παραβιάζει την παρούσα συμφωνία ή οποιουσδήποτε εφαρμόσιμους νόμους ή κανονισμούς.

Είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπο widgets.sansimera.gr και συμφωνείτε να μην τον αποκαλύψετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Με το παρόν αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις δράσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας από εσάς ή από τρίτους. Υποχρεούστε δε να ενημερώσετε αμέσως το Δικτυακό Τόπο για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

Η Εταιρεία ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος στον Δικτυακό Τόπο και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης μαζί του. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρεία και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

Η δικτυακή κίνηση των Υπηρεσιών καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου μέσω των οποίων οι διακομιστές του Δικτυακού Τόπου και των συνεργαζόμενων εταιριών αναγνωρίζουν τον υπολογιστή του κάθε χρήστη. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του, ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε τους αναγνώστες σας ότι χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτου μέρους που κάνουν χρήση των cookies, καθώς και για τις επιλογές που έχουν.

3. Χρήση των Υπηρεσιών

Η Εταιρία χορηγεί μία περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη περαιτέρω μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των Υπηρεσιών, που υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς.

Συμφωνείτε να κάνετε χρήση του Δικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, καθώς και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Κατά τη διάρκεια της χρήσης των Υπηρεσιών δεν θα (i) επιδοθείτε σε παράνομες πράξεις ή πράξεις που είναι προσβλητικές για τους άλλους, ή (ii) πράξεις που παραβιάζουν τα προσωπικά ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριστικών και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, δεν θα:

(Α) Αντιγράψετε, τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, μεταφράσετε, ή με όποιο άλλο τρόπο δημιουργήσετε παράγωγα έργα των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού, (εκτός εφόσον επιτρέπεται ρητά στο παρόν)!

(Β) Προβείτε σε μηχανική αντιστροφή (reverse engineering,) από-συλλογή (de-compilation), αποσυναρμολόγηση ή σε όποια άλλη προσπάθεια ανακάλυψης τυχόν συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τον Δικτυακό Τόπο!

(Γ) Ενοικιάσετε, εκμισθώσετε, πωλήσετε, εκχωρήσετε ή μεταφέρετε τα δικαιώματά σας για τις Υπηρεσίες ή τη χρήση του Λογισμικού!

(Δ) Εγκαταστήσετε, αναμεταδώσετε ή εισαγάγετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή προγραμματιστική ρουτίνα, που παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει στη λειτουργία των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού.

(Ε) Παρακάμψετε, απενεργοποιήσετε ή παρεμβάλετε οτιδήποτε που έχει να κάνει με τις διαδικασίες ή τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού, ή τα χαρακτηριστικά που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου του Δικυακού Τόπου!

(ΣΤ) Διαγράψετε, αποκρύψετε ή αλλάξετε με οποιονδήποτε τρόπο, τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, τους συνδέσμους ή άλλες σημειώσεις ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που εμφανίζονται στις παρεχόμενες Υπηρεσίες, παρά μόνο μέσω του Εργαλείου Διαχείρισης, εφόσον παρέχεται αυτή η δυνατότητα!

(Ζ) Καταχωρίσετε στο Εργαλείο Διαχείρισης ονόματα χώρου (domain names) που δεν είναι στην ιδιοκτησία σας.

(Η) Μεταδώσετε με κάθε τρόπο (i) κάθε αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, junk mail, spam, αλυσιδωτές επιστολές, "πυραμίδα" ή παρόμοια συστήματα, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου ή (ii) ιούς ή άλλο κώδικα υπολογιστή που θα μπορούσαν να διακόψουν, να καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού, μολύνουν ή να βλάψουν τον υπολογιστή άλλου χρήστη, ή να παρεμποδίσουν την πρόσβαση οποιουδήποτε άλλου χρήστη στις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό.

(Θ) Αποκτήσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό σχετικά με τις Υπηρεσίες ή τον Δικτυακό Τόπο, οι οποίες σκόπιμα δεν διατίθενται, ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες ή τον δικτυακό τόπο, μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας, συστημάτων πληροφορικής ή δικτύων που συνδέονται με τις υπηρεσίες ή τον δικτυακό τόπο, ή η απόπειρα ευρετηριασμού, αναζήτησης, ή ανίχνευσης στις υπηρεσίες ή τον δικτυακό τόπο με οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία ή άλλο παρόμοιο μηχανισμό.

Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει τον λογαριασμό σας και την πρόσβασή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς περιορισμό και χωρίς υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που πιθανώς έχετε καταβάλει, ως απάντηση και δράση σε μια πιθανή παραβίαση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω απαγορεύσεις.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο Δικτυακός Τόπος, οι Υπηρεσίες και το Λογισμικό, καθώς και τα περιεχόμενά τους προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος, τα περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του Δικτυακού Τόπου, των Υπηρεσιών και του Λογισμικού είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» αποκλειστικά για χρήση από ιστότοπους. Δεν επιτρέπεται να αναπαράγετε, τροποποιήσετε ή προετοιμάσετε παράγωγες εργασίες, με σκοπό τη διανομή, άδεια, πώληση, μεταβίβαση, μετάδοση, δημόσια έκθεση (π.χ. οθόνες ψηφιακής σήμανσης) ή άλλη χρήση του των Υπηρεσιών και του Λογισμικού.

5. Αποποίηση Ευθύνης

Οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς εγγύηση ή προϋπόθεση για κάθε είδους εγγύηση, είτε ρητή ή σιωπηρή. Η Εταιρεία χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, αποποιείται ρητώς οποιεσδήποτε εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, ή και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος, οι Υπηρεσίες ή το περιεχόμενο τους θα (1) ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας, (2) είναι διαθέσιμα σε συνεχή, ασφαλή, ή χωρίς σφάλματα βάση, ή (3) δεν θα προκαλεί καμία λανθάνουσα επεξεργασία ή καθυστερήσεις. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να κρατήσει τον Δικτυακό Τόπο σε λειτουργία για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την ποιότητα του Δικτυακού Τόπου, των Υπηρεσιών ή του περιεχμένου του, ή για την ακρίβεια, την επικαιρότητα, ειλικρίνεια, την πληρότητα, ή την αξιοπιστία των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω των Υπηρεσιών. Καμία πληροφορία, είτε προφορική είτε γραπτή, που προέρχεται από τον Δικτυακό Τόπο είτε μέσω των Υπηρεσιών, δεν δημιουργεί καμία εγγύηση. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια, θετική ή αποθετική ζημία, περιλαμβανομένων και μη περιοριστικών του τραυματισμού ή θανάτου, ή του λανθάνοντα χρόνου ή της καθυστέρησης επεξεργασίας που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή των Υπηρεσιών ή από τη συμπεριφορά σας ή οποιασδήποτε χρήσης των Υπηρεσιών, είτε offline ή online. Οι ανωτέρω εξαιρέσεις και αποποιήσεις αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της συμφωνίας αυτής και αποτέλεσαν τη βάση για τη διευκόλυνση στην Εταιρεία να προσφέρει ορισμένες από τις υπηρεσίες της χωρίς χρέωση.

6. Αναστολή και Τερματισμός

Εκτός αν λυθεί με άλλον τρόπο, όπως ορίζεται στο παρόν, η παρούσα συμφωνία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, ενώσω χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας με πλήρη τα στοιχεία του λογαριασμού σας και ρητό αίτημα να τερματιστεί. Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβασή σας στον Δικτυακό Τόπο και τις Υπηρεσίες ή να τερματίσει την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση, και χωρίς καμία ευθύνη προς εσάς. Μετά τον τερματισμό, όλες οι άδειες και άλλα δικαιώματα που χορηγούνται σε εσάς στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας θα σταματήσουν να έχουν ισχύ αμέσως. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη απέναντι σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας ή οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς. Με οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή, κάθε πληροφορία που έχετε υποβάλει στον Δικτυακό Τόπο δεν μπορεί πλέον να προσεγγιστεί από εσάς. Παρά τα ανωτέρω, τα σημεία 3, 4, 5, 8 και 10 θα επιζήσουν της λήξης της παρούσας συμφωνίας.

7. Τροποποίηση του Δικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να διακόψει τον Δικτυακό Τόπο και τις Υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση.

8. Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη η Εταιρεία σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν παρεπόμενες, παραδειγματικές, τυχαίες, ειδικές, ποινικές ή αστικές ζημιές, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά της απώλειας κερδών, ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών, ακόμα και αν η Εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Αυτοί οι περιορισμοί συγκροτούν τη βάση για τη διευκόλυνση της Εταιρείας να προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες του σε εσάς χωρίς χρέωση. Αυτή η παράγραφος ισχύει ανεξάρτητα από την αποτυχία για επανόρθωση που παρέχεται στην επόμενη παράγραφο. Οτιδήποτε είτε περιέχεται εδώ, είτε δεν περιέχεται δεν μπορεί να δημιουργήσει ευθύνη της Εταιρείας προς εσάς για οποιαδήποτε αίτια και ανεξάρτητα από τη μορφή της λαμβανομένης ενέργειας, σε κάθε περίπτωση ή οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης προς εσάς θα περιορίζεται στα εκατό ευρώ (€100).

9. Αγορές

Ο Δικτυακός Τόπος παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς συνδρομών, υπηρεσιών ή / και ψηφιακών προϊόντων, μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, η χρήση των οποίων υπόκειται στους παρακάτω όρους:

Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε για τις αγορές σας με κάρτες Visa, Mastercard και Maestro. Οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται μέσω της EveryPay. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια Συναλλαγών.

Υπαναχώρηση

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας οι υπηρεσίες ενεργοποιούνται άμεσα. Για το λόγο αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε την ακύρωση της παραγγελίας σας εντός μιας ώρας. Τα χρήματα θα επιστραφούν στην κάρτα με την οποία πραγματοποιήσατε τη συναλλαγή.

Πολιτική Επιστροφών

Μέσω του Δικτυακού Τόπου διατίθενται αποκλειστικά συνδρομές και ψηφιακά προϊόντα. Δεδομένης της φύσης αυτών των προϊόντων, δεν νοούνται επιστροφές.

10. Διάφορα

Αυτή η συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών όσον αφορά τη χρήση των Υπηρεσιών και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες και σύγχρονες συμφωνίες, προτάσεις και ανακοινώσεις, γραπτές ή προφορικές μεταξύ της Εταιρείας και εσάς. Κάθε παραίτηση της Εταιρείας, όπως και κάθε παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας από εσάς, δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από οποιαδήποτε περαιτέρω ή μελλοντική παραβίαση της ίδιας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Αν οποιοδήποτε μέρος ή διάταξη της παρούσας συμφωνίας κριθεί ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριστικών, λόγων δημοσίας τάξεως, τότε και η Εταιρεία και ο χρήστης συμφωνούν ότι το υπόλοιπο της συμφωνίας θα είναι πλήρως εκτελεστό σαν να μην υπήρχε η μη εφαρμόσιμη διάταξη. Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα που του χορηγούνται ούτε να τα μεταβιβάζει και κάθε προσπάθεια να το πράξει είναι άκυρη και δεν παράγει αποτελέσματα. Η Εταιρεία μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά της και να αναθέσει τα καθήκοντά της βάσει της παρούσας συμφωνίας στο σύνολό τους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή σε σχέση με πιθανή συγχώνευση, αναδιοργάνωση, ή την πώληση όλων ή σχεδόν όλων, των περιουσιακών του στοιχείων που σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν αποτελεί σύμπραξη ή κοινοπραξία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία.

Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους του Ελληνικού κράτους και κάθε δικαστική διαφορά σχετικά με την παρούσα θα λύνεται από τα δικαστήρια της Αθήνας.