Όροι Χρήσης του REST API

Το παρόν συμφωνητικό Όρων Χρήσης (“Συμφωνητικό”) περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες το “Σαν Σήμερα .gr” (εφεξής Δικτυακός Τόπος) και η ISTODATA Digital Agency (εφεξής Εταιρεία) σάς προσφέρουν πρόσβαση στην υπηρεσία REST API (εφεξής Υπηρεσία) που παρέχεται μέσω της ηλεκτρονική διεύθυνση api.sansimera.gr. Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους με προσοχή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ή χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτό θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της υπηρεσίας πάραυτα. Εάν εισέρχεστε στην παρούσα Σύμβαση για λογαριασμό μιας εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα με αυτούς τους ορούς και προϋποθέσεις, οπότε με τους όρους "εσείς" ή "σας" θα αναφερόμαστε σε αυτήν την οντότητα. Η παρούσα συμφωνία ενδέχεται να τροποποιηθεί από καιρό σε καιρό. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα λαμβάνουν ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τυχόν ουσιώδεις μεταβολές, και η συνεχής χρήση 30 ημέρες μετά την κοινοποίησή τους συνιστά αποδοχή.

1. Περιγραφή της Υπηρεσίας

Μέσω της ηλεκτρονική διεύθυνση api.sansimera.gr θέτουμε στη διάθεσή σας μία ευρεία ποικιλία πόρων περιεχομένου. Το περιεχόμενο υπόκειται στην παρούσα συμφωνία.

Η Υπηρεσία διατίθεται βάσει της αντίστοιχης χρέωσής της και μόνο για το χρονικό διάστημα που ισχύει αυτή η χρέωση.

2. Εγγραφή – Προσωπικά Δεδομένα

Εφόσον επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Συμφωνείτε κατά την εγγραφή σας να παρέχετε τις εξακριβωμένες, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες που ισχύουν έως σήμερα, καθώς και να ενημερώνετε επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.

Είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη του συνθηματικού που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπο www.sansimera.gr, καθώς και του API Token για την πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω του api.sansimera.gr, και συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε αυτούς τους προσωπικούς κωδικούς σας σε οποιονδήποτε τρίτο. Με το παρόν αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις δράσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας από εσάς ή από τρίτους. Υποχρεούστε δε να ενημερώσετε αμέσως το Δικτυακό Τόπο για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

Η Εταιρεία ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος στον Δικτυακό Τόπο και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης μαζί του. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρεία και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

3. Χρήση της Υπηρεσίας

Η Εταιρία χορηγεί μία περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη περαιτέρω μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της Υπηρεσίας (API Licence), που υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς.

Συμφωνείτε να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, καθώς και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Κατά τη διάρκεια της χρήσης της Υπηρεσίας δεν θα:

(Α) Αντιγράψετε, τροποποιήσετε, μεταφράσετε, ή με όποιο άλλο τρόπο δημιουργήσετε παράγωγα έργα της Υπηρεσίας!

(Β) Αποθηκεύσετε για περισσότερες από 24 ώρες τα περιεχόμενα που παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας!

(Γ) Ενοικιάσετε, εκμισθώσετε, πωλήσετε, εκχωρήσετε ή μεταφέρετε τα δικαιώματά σας για την Υπηρεσία!

(Δ) Εγκαταστήσετε, αναμεταδώσετε ή εισαγάγετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή προγραμματιστική ρουτίνα, που παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει στη λειτουργία της Υπηρεσίας.

(Ε) Παρακάμψετε, απενεργοποιήσετε ή παρεμβάλετε οτιδήποτε που έχει να κάνει με τις διαδικασίες ή τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας!

(ΣΤ) Αποκρύψετε τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, τους συνδέσμους ή άλλες σημειώσεις ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που πρέπει να συνοδεύουν το περιεχόμενο της Υπηρεσίας, παρά μόνο εφόσον διαθέτετε σχετική άδεια!

(Ζ) Αποκτήσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό σχετικά με την Υπηρεσία ή τον Δικτυακό Τόπο, οι οποίες σκόπιμα δεν διατίθενται, ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην υπηρεσία, μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας, συστημάτων πληροφορικής ή δικτύων που συνδέονται με την υπηρεσία ή τον δικτυακό τόπο.

Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει τον λογαριασμό σας και την πρόσβασή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς περιορισμό και χωρίς υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που πιθανώς έχετε καταβάλει, ως απάντηση και δράση σε μια πιθανή παραβίαση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω απαγορεύσεις.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Υπηρεσίες και τα περιεχόμενα στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω αυτής προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος, τα περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του Δικτυακού Τόπου και της Υπηρεσίας είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Σε όποιο σημείο της εφαρμογής σας εμφανίζεται περιεχόμενο που ανακτήθηκε μέσω της Υπηρεσίας, υποχρεούστε να αναφέρετε ως πηγή τον ιστότοπο www.sansimera.gr με ενεργό σύνδεσμο προς αυτόν. Η υποχρέωση αυτή αίρεται μόνο εάν η Άδειας Χρήσης (API Licence) που διαθέτετε σας παρέχει αυτό το δικαίωμα κι έχετε καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα κατά την αγορά της.

Η Υπηρεσία παρέχεται «ως έχει», για χρήση από μία (1) εφαρμογή. Για κάθε επιπλέον χρήση απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού.

5. Αποποίηση Ευθύνης

Η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς εγγύηση ή προϋπόθεση για κάθε είδους εγγύηση, είτε ρητή ή σιωπηρή. Η Εταιρεία χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, αποποιείται ρητώς οποιεσδήποτε εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η Υπηρεσία ή το περιεχόμενο της θα (1) ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας, (2) είναι διαθέσιμα σε συνεχή, ασφαλή, ή χωρίς σφάλματα βάση, ή (3) δεν θα προκαλεί καμία λανθάνουσα επεξεργασία ή καθυστερήσεις. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να κρατήσει ην Υπηρεσία σε λειτουργία για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την ποιότητα της Υπηρεσίας ή του περιεχομένου της, ή για την ακρίβεια, την επικαιρότητα, ειλικρίνεια, την πληρότητα, ή την αξιοπιστία των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω αυτής. Καμία πληροφορία, είτε προφορική είτε γραπτή, που προέρχεται από τον Δικτυακό Τόπο είτε μέσω των Υπηρεσιών, δεν δημιουργεί καμία εγγύηση. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια, θετική ή αποθετική ζημία, περιλαμβανομένων και μη περιοριστικών του τραυματισμού ή θανάτου, ή του λανθάνοντα χρόνου ή της καθυστέρησης επεξεργασίας που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή της Υπηρεσίας ή από τη συμπεριφορά σας ή οποιασδήποτε χρήσης της Υπηρεσίας.

6. Αναστολή και Τερματισμός

Εκτός αν λυθεί με άλλον τρόπο, όπως ορίζεται στο παρόν, η παρούσα συμφωνία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, ενώσω χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. Μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας με πλήρη τα στοιχεία του λογαριασμού σας και ρητό αίτημα να τερματιστεί. Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβασή σας στον Δικτυακό Τόπο και την Υπηρεσία ή να τερματίσει την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση, και χωρίς καμία ευθύνη προς εσάς. Μετά τον τερματισμό, όλες οι άδειες και άλλα δικαιώματα που χορηγούνται σε εσάς στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας θα σταματήσουν να έχουν ισχύ αμέσως. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη απέναντι σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας ή οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς. Με οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή, κάθε πληροφορία που έχετε υποβάλει στον Δικτυακό Τόπο δεν μπορεί πλέον να προσεγγιστεί από εσάς.

7. Τροποποίηση της Υπηρεσίας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να διακόψει την Υπηρεσία χωρίς προειδοποίηση.

8. Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη η Εταιρεία σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν παρεπόμενες, παραδειγματικές, τυχαίες, ειδικές, ποινικές ή αστικές ζημιές, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά της απώλειας κερδών, ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών, ακόμα και αν η Εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Αυτή η παράγραφος ισχύει ανεξάρτητα από την αποτυχία για επανόρθωση που παρέχεται στην επόμενη παράγραφο. Οτιδήποτε είτε περιέχεται εδώ, είτε δεν περιέχεται δεν μπορεί να δημιουργήσει ευθύνη της Εταιρείας προς εσάς για οποιαδήποτε αίτια και ανεξάρτητα από τη μορφή της λαμβανομένης ενέργειας, σε κάθε περίπτωση ή οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης προς εσάς θα περιορίζεται στα εκατό ευρώ (€100).

10. Διάφορα

Αυτή η συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών όσον αφορά τη χρήση της Υπηρεσίας και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες και σύγχρονες συμφωνίες, προτάσεις και ανακοινώσεις, γραπτές ή προφορικές μεταξύ της Εταιρείας και εσάς. Κάθε παραίτηση της Εταιρείας, όπως και κάθε παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας από εσάς, δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από οποιαδήποτε περαιτέρω ή μελλοντική παραβίαση της ίδιας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Αν οποιοδήποτε μέρος ή διάταξη της παρούσας συμφωνίας κριθεί ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριστικών, λόγων δημοσίας τάξεως, τότε και η Εταιρεία και ο χρήστης συμφωνούν ότι το υπόλοιπο της συμφωνίας θα είναι πλήρως εκτελεστό σαν να μην υπήρχε η μη εφαρμόσιμη διάταξη. Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα που του χορηγούνται ούτε να τα μεταβιβάζει και κάθε προσπάθεια να το πράξει είναι άκυρη και δεν παράγει αποτελέσματα. Η Εταιρεία μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά της και να αναθέσει τα καθήκοντά της βάσει της παρούσας συμφωνίας στο σύνολό τους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή σε σχέση με πιθανή συγχώνευση, αναδιοργάνωση, ή την πώληση όλων ή σχεδόν όλων, των περιουσιακών του στοιχείων που σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν αποτελεί σύμπραξη ή κοινοπραξία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία.

Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους του Ελληνικού κράτους και κάθε δικαστική διαφορά σχετικά με την παρούσα θα λύνεται από τα δικαστήρια της Αθήνας.