Παροιμίες
Αδύνατον

Παρατάς τα σίγουρα και γυρεύεις τ’ άπιαστα.
[Ελληνική]