Παροιμίες
Γλύκα

Η γλύκα φέρνει πίκρα.
[Ελληνική]

Κάνει τα πικρά γλυκά και τ’ άγρια ήμερα…
[Ελληνική]