Παροιμίες
Γεναιοδωρία

Αυτός που δίνει σ' αυτόν που αξίζει, πουλάει καλά.
[Ελληνική]