Παροιμίες
Ασταθής

Μια στο καρφί και μια στο πέταλο.
[Ελληνική]