Παροιμίες
Ζώα | Πτηνά | Πέρδικα

Έγινε περδίκι. (υγιής)
[Ελληνική]

Ήρθε η ώρα η καλή κι η ώρα η βλογημένη, να πάρει ο αϊτός την πέρδικα, τη χρυσοπλουμισμένη… (γάμος)
[Ελληνική]

Καλώς τηνε την πέρδικα την αηδονολαλούσα.
[Ελληνική]

Καλώς τηνε την πέρδικα, που περπατάει λεβέντικα!
[Ελληνική]

Της πέρδικας απ’ τη λαλιά της βρίσκουν τη φωλιά. (φλυαρία)
[Ελληνική]