Παροιμίες
Ανίκανος

Δεν κάνει ούτε για «Ζήτω».
[Ελληνική]

Ποτέ σου μην περιφρονείς τα κάτω σκαλοπάτια, γιατί σ’ αυτά πρωτοπατείς και βγαίνεις στα παλάτια.
[Ελληνική]

Σηκώθηκαν τα πιάτα τα ρηχά και μας ζητάνε σούπα.
[Ελληνική]

Σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι.
[Ελληνική]

Το όπλο δεν κάνει τον κυνηγό.
[Ελληνική]