Παροιμίες
Προδοσία

Την προδοσία πολύ αγάπησαν τον προδότη κανείς.
[Ελληνική]