Παροιμίες
Παράπονο

Ολονών οι κώλοι κλάνουν. Ο δικός μου μήτε πρίτσι… (δυνατότητες)
[Ελληνική]