Ιστορικά Ανέκδοτα
Ανακρέων

Ο ποιητής Ανακρέων έλαβε από τον τύραννο της Σάμου Πολυκράτη ως δώρο πέντε χρυσά τάλαντα...